Wydział Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wydział Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 • Naczelnik Wydziału

           Tomasz Wosk
           tel. (15) 643 36 98
           pokój: 114
           e-mail: tomasz.wosk (at) stalowowolski.pl

 • Promocja Powiatu

            Joanna Piechuta
            tel. (15) 643 36 36
            pokój 412

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, projekty nieinfrastrukturalne

           Ewelina Gul
           tel. (15) 643 36 36
           pokój 412
 

 • Kultura, Zdrowie:
  Lila Wojciak
  tel. (15) 643-36-54
  pokój 408
   

Do zadań Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z organizacjami pozarządowymi należy w szczególności:

1) w zakresie promowania Powiatu:

 1. tworzenie i koordynowanie realizacji strategii informacyjnej Starostwa,
 2. promowanie potencjału społecznego, gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu poprzez inicjowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, wystaw i innych form prezentacji ich historii, kultury i dorobku materialnego,
 3. współdziałanie z jednostkami samorządów terytorialnego i administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz promocji Powiatu,
 4. prowadzenie działań w celu nawiązywania oraz kontynuowania współpracy Powiatu z zagranicą w zakresie prowadzenia wspólnych, z partnerami zagranicznymi, przedsięwzięć gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych,
 5. prowadzenie zbioru dokumentów związanych z przynależnością Powiatu do różnych organizacji i stowarzyszeń,
 6. organizacja pobytu zaproszonych przez Powiat delegacji krajowych i zagranicznych,
 7. organizacja spotkań, konferencji i warsztatów promujących Powiat,
 8. prowadzenie spraw dotyczących udziału w targach oraz innych imprezach o charakterze wystawienniczym promujących Powiat,
 9. opracowywanie materiałów graficznych dla Starostwa oraz ich rozpowszechnianie,
 10. utrzymywanie zasobu materiałów o charakterze upominkowo - informacyjnym,
 11. pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla wydatków związanych z promocja Powiatu,
 12. przygotowywanie i rozpowszechnianie, we współpracy z Wydziałami informacji prasowych o działalności Starostwa,
 13. organizowanie konferencji prasowych,
 14. współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu,
 15. monitoring publikacji w środkach masowego przekazu oraz przygotowywanie ewentualnych sprostowań i odpowiedzi prasowych,
 16. prowadzenie działań na rzecz uświetnienia obchodów świat lokalnych, regionalnych i państwowych,
 17. opracowywanie i stała aktualizacja we współpracy z samorządami gminnymi danych o warunkach i możliwościach inwestycyjnych na terenie Powiatu,
 18. nadzór i koordynowanie oraz aktualizacja zadań ujętych w Strategii Rozwoju Powiatu a także sporządzanie analiz i opracowań dotyczących gospodarczych możliwości rozwojowych Powiatu,
 19. prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania inwestorów i udzielanie pomocy w zakresie podejmowania przez nich działalności gospodarczej na terenie Powiatu,
 20. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego ze środków krajowych i zagranicznych przy podejmowaniu i rozwoju działalności gospodarczej,
 21. organizacyjne wsparcie udziału lokalnych przedsiębiorców w krajowych i zagranicznych szkoleniach, seminariach, targach i misjach gospodarczych oraz w wyjazdach studyjnych, które maja na celu rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
 22. prowadzenie spraw związanych z obsługa funkcji reprezentacyjnych Starosty oraz Członków Zarządu,
 23. gromadzenie materiału fotograficznego dokumentującego wydarzenia na terenie Powiatu,
 24. opracowanie okresowych informacji z prac Starosty,
 25. opracowywanie, moderowanie i rozwój serwisu internetowego Starostwa
 26. przygotowywanie konsultacji społecznych, zbieranie opinii mieszkańców w sprawach związanych z realizacją zadań powiatu,
 27. tworzenie i wdrażanie nowych usług elektronicznych I, II, III i IV rzędu na platformach elektronicznych ePUAP oraz PSeAP i współdziałanie w tym zakresie z informatykami;

2) w zakresie kultury:

 1. przygotowywanie założeń polityki kulturalnej powiatu i realizacja ustalonych kierunków tej polityki,
 2. wspieranie środowisk animatorów ruchu artystycznego oraz środowisk twórczych na terenie powiatu, współdziałanie z instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami twórczymi oraz jednostkami prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie organizacji imprez artystycznych,
 3. opracowywanie Powiatowego Harmonogramu Imprez Kulturalnych na dany rok,
 4. opiniowanie wniosków o przyznawanie dofinansowania na zadania w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 5. kwalifikowanie wniosków o przyznawanie nagród Starosty za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz udział i obsługa komisji opiniującej,
 6. wspieranie działalności artystycznej służącej rozwojowi kultury na terenie powiatu poprzez koncerty, przeglądy, wystawy, festiwale i konkursy,
 7. prowadzenie działalności instruktażowo - metodycznej pracowników instytucji kultury,
 8. wspieranie edukacji artystycznej służącej rozwojowi kultury na terenie powiatu poprzez finansowe i merytoryczne wsparcie koncertów, przeglądów, wystaw, festiwali i konkursów,
 9. organizowanie corocznych uroczystości Powiatowego Dnia Animatora Kultury połączonej z wręczaniem nagród Starosty oraz wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

3) w zakresie sportu:

 1. przygotowywanie założeń polityki w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz realizacja ustalonych kierunków tej polityki,
 2. opracowywanie Powiatowego Harmonogramu Imprez Sportowych na dany rok,
 3. współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie organizacji imprez sportowych na terenie powiatu,
 4. prowadzanie kontroli podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, którym udzielono dotacji na realizacje zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu z budżetu powiatu,
 5. opiniowanie wniosków o przyznanie dofinansowania na zadania w sferze kultury fizycznej i sportu,
 6. kwalifikowanie wniosków o przyznawanie nagród Starosty za osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz udział i obsługa komisji opiniującej,
 7. organizacja dorocznej uroczystości Powiatowego Dnia Animatora Sportu połączonej z wręczaniem nagród Starosty oraz wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

4) w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:

 1. prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem na zabytku nieruchomym znaku informującego o tym, iż podlega ochronie,
 2. sporządzenie projektu programu opieki nad zabytkami,
 3. prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem społecznych opiekunów zabytków,
 4. prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków,
 5. wydawanie legitymacji i zaświadczeń o nadaniu uprawnień społecznego inspektora ochrony zabytków.

5) w zakresie pomocy kombatantom oraz niektórym osobom będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego:

 1. realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych,
 2. organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
 3. świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent,
 4. analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw.

6) w zakresie zdrowia:

 1. wykonywanie zadań organu prowadzącego, dla zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez powiat,
 2. przygotowywanie dokumentów związanych z powoływaniem rad społecznych zakładów opieki zdrowotnej,
 3. obsługa komisji konkursowych powołanych do wyłonienia kandydatów na stanowiska kierownicze w zakładach opieki zdrowotnej prowadzonych przez powiat,
 4. współpraca ze stowarzyszeniami, towarzystwami naukowymi i fundacjami w zakresie spraw związanych z promocją i ochroną zdrowia,
 5. współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 6. przygotowywanie decyzji na wniosek poradni przeciwgruźliczej o umieszczeniu chorego na gruźlicę w szpitalu, sanatorium,
 7. sporządzanie wniosków o przymusowym leczeniu dzieci i młodzieży chorej na gruźlicę,
 8. zgłaszanie organom Inspekcji Sanitarnej oraz zakładom opieki zdrowotnej przypadków zachorowania, podejrzenia o zachorowanie oraz zgonów na choroby zakaźne,
 9. przygotowywanie projektów aktów prawnych mających na celu zapobieżenie epidemii w razie wystąpienia choroby zakaźnej,
 10. ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu stalowowolskiego na każdy rok,
 11. przygotowywanie opinii do aktualizacji wojewódzkiego planu działania Systemu Ratownictwa Medycznego,
 12. wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie pogłębiania wiedzy o ratownictwie medycznym,
 13. rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi na obszarze powiatu,
 14. opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
 15. przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych.

7) w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 1. realizacja zadań Powiatu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 2. przygotowywanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 3. organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań Powiatu przez organizacje pozarządowe,
 4. realizacja zadań Powiatu w zakresie powoływania oraz współdziałania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego.

8) w zakresie pozyskiwania dla Powiatu środków pozabudżetowych dotyczących projektów nieinfrastrukturalnych:

 1. gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskania i wykorzystania dostępnych pozabudżetowych środków finansowych na realizację projektów wspierających rozwój społeczno – gospodarczy powiatu,
 2. inicjowanie i koordynacja działań w celu pozyskania środków pomocowych, stanowiących uzupełnienie funduszy unijnych,
 3. sporządzanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków unijnych, programów bilateralnych itp.,
 4. współdziałanie z merytorycznymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie wdrażania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, zgodnie z regułami i zasadami instytucji wdrażających,
 5. kompleksowa realizacja projektów.