Wydział Budżetu i Finansów

Wydział Budżetu i Finansów

 

 • Skarbnik Powiatu:
  Elżbieta Kulpa
  tel. (15) 643 36 32
  pokój 116
  e-mail: budzet (at) stalowowolski.pl 

 • Budżet
  Maria Wierzbińska
  Pok. 110
  tel. 15 643 36 25
 • Księgowość
  Edyta Banasiak - Nawracaj, Sylwia Żak, Justyna Bajek, Monika Klockiewicz
  Pok. 110,111
  tel. 15 643 36 25, 15 643 36 31
 • Finanse i sprawozdawczość:
  Iwona Kozioł
  Pok. 111
  tel. 15 643 36 31
 • Księgowość:
  Marzena Choma, Anna Kółko
  Pok. 112
  tel. 15 643 36 30

Do zadań Wydziału Budżetu i Finansów należy w szczególności:

1) w zakresie budżetu:

 1. przygotowywanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
 2. przygotowywanie projektu uchwały budżetowej powiatu,
 3. opracowywanie planów finansowych w zakresie zadań realizowanych przez powiat,
 4. opracowywanie okresowych analiz z zakresu wykonania budżetu,
 5. wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami oraz przygotowywanie projektów decyzji zmian w budżecie,
 6. informowanie jednostek organizacyjnych powiatu, służb, inspekcji i straży o zmianach w planach wydatków wynikających z uchwał Zarządu i Rady,
 7. przygotowywanie Staroście propozycji podziału środków związanych z funkcjonowaniem Starostwa,
 8. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie budżetu.


2. w zakresie finansów i sprawozdawczości:

 1. sprawowanie funkcji dysponenta drugiego stopnia,
 2. prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,
 3. sporządzanie zbiorczych, skonsolidowanych sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu powiatu,
 4. przekazywanie środków na inwestycje własne oraz koordynacja i nadzór nad przestrzeganiem ustawy o zamówieniach publicznych,
 5. opracowywanie okresowych analiz finansowych z zakresu budżetu,
 6. kontrola i analiza wykonania budżetu dla potrzeb oceny przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 7. przekazywanie środków na zadania powierzone oraz kontrola rozliczeń dotacji.

3. w zakresie księgowości Starostwa:

 1. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 2. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej na podstawie planu kont obowiązującego jednostki sektora finansów publicznych,
 3. ewidencja i rozliczanie dochodów budżetu państwa,
 4. obsługa finansowo – księgowa jednostek samorządu powiatowego uwzględniająca struktury organizacyjno- prawne,
 5. obsługa finansowo - księgowa pracowników w zakresie wynagrodzeń, rozrachunków z budżetem, rozrachunków publiczno – prawnych i innych rozrachunków,
 6. ewidencja środków trwałych starostwa w układzie syntetycznym i analitycznym pozwalającym na wykonanie oceny gospodarczej przydatności składników majątku, przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkiem, rozlicznie osób za powierzone im mienie,
 7. sporządzanie sprawozdawczości bilansowej, statystycznej, deklaracji podatkowych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych,
 8. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 9. kontrola finansowa jednostek organizacyjnych Powiatu.