Wydział Budżetu i Finansów

Wydział Budżetu i Finansów

 

 • Skarbnik Powiatu:
  Elżbieta Kulpa
  tel. (15) 643 36 32
  pokój 116
  e-mail: budzet (at) stalowowolski.pl 

 • Budżet
  Maria Wierzbińska
  Pok. 110
  tel. 15 643 36 25
 • Księgowość
  Edyta Banasiak - Nawracaj, Sylwia Żak, Justyna Bajek, Monika Klockiewicz
  Pok. 110,111
  tel. 15 643 36 25, 15 643 36 31
 • Finanse i sprawozdawczość:
  Iwona Kozioł
  Pok. 111
  tel. 15 643 36 31
 • Księgowość:
  Marzena Choma, Agata Drelich
  Pok. 112
  tel. 15 643 36 30
 • Windykacja i egzekucja administracyjna:
  Katarzyna Safin
  Pok. 115
  tel. 15 643 36 00
   

Do zadań Wydziału Budżetu i Finansów należy w szczególności:

1) w zakresie budżetu:

 1. przygotowywanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
 2. przygotowywanie projektu uchwały budżetowej powiatu,
 3. opracowywanie planów finansowych w zakresie zadań realizowanych przez powiat,
 4. opracowywanie okresowych analiz z zakresu wykonania budżetu,
 5. wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami oraz przygotowywanie projektów decyzji zmian w budżecie,
 6. informowanie jednostek organizacyjnych powiatu, służb, inspekcji i straży o zmianach w planach wydatków wynikających z uchwał Zarządu i Rady,
 7. przygotowywanie Staroście propozycji podziału środków związanych z funkcjonowaniem Starostwa,
 8. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie budżetu.


2. w zakresie finansów i sprawozdawczości:

 1. sprawowanie funkcji dysponenta drugiego stopnia,
 2. prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,
 3. sporządzanie zbiorczych, skonsolidowanych sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu powiatu,
 4. przekazywanie środków na inwestycje własne oraz koordynacja i nadzór nad przestrzeganiem ustawy o zamówieniach publicznych,
 5. opracowywanie okresowych analiz finansowych z zakresu budżetu,
 6. kontrola i analiza wykonania budżetu dla potrzeb oceny przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 7. przekazywanie środków na zadania powierzone oraz kontrola rozliczeń dotacji.

3. w zakresie księgowości Starostwa:

 1. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 2. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej na podstawie planu kont obowiązującego jednostki sektora finansów publicznych,
 3. ewidencja i rozliczanie dochodów budżetu państwa,
 4. obsługa finansowo – księgowa jednostek samorządu powiatowego uwzględniająca struktury organizacyjno- prawne,
 5. obsługa finansowo - księgowa pracowników w zakresie wynagrodzeń, rozrachunków z budżetem, rozrachunków publiczno – prawnych i innych rozrachunków,
 6. ewidencja środków trwałych starostwa w układzie syntetycznym i analitycznym pozwalającym na wykonanie oceny gospodarczej przydatności składników majątku, przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkiem, rozlicznie osób za powierzone im mienie,
 7. sporządzanie sprawozdawczości bilansowej, statystycznej, deklaracji podatkowych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych,
 8. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 9. kontrola finansowa jednostek organizacyjnych Powiatu.

3. w zakresie windykacji i egzekucji administracyjnej należy w szczególności::

 1. Nakładanie na właścicieli pojazdów, w oparciu o art. 140mb Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.), kar pieniężnych za naruszenie 30 dniowego terminu przewidzianego na rejestrację pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz 30 dniowego terminu przewidzianego na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego.
 2. Nakładanie, na podstawie art. 140ma ust. 1 pkt 1 wymienionej wyżej ustawy, kar pieniężnych za niezwrócenie staroście w ciągu 30 dni od dnia wygaśnięcia albo uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz profesjonalnych tablic rejestracyjnych.
 3. Nakładanie, na podstawie art. 140ma ust. 1 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy, kar pieniężnych za nieprowadzenie w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, wykazu pojazdów używanych przez uprawniony podmiot w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych.
 4. Nakładanie, na podstawie art. 140ma ust. 2 wymienionej wyżej ustawy, kar pieniężnych za trzykrotne w ciągu danego roku kalendarzowego zatrzymanie profesjonalnego dowodu rejestracyjnego.
 5. Prowadzenie postępowania egzekucji administracyjnej, w przypadku nieuiszczenia przez właścicieli wymienionych wyżej pojazdów oraz uprawnione podmioty, nałożonych na nich kar administracyjnych o których mowa w art. 140ma oraz art. 140mb Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).
 6. Prowadzenie postępowania egzekucji administracyjnej w przypadku nieuiszczenia przez przedsiębiorców zajmujących się transportem drogowym lub wykonywaniem przewozów drogowych na potrzeby własne kar administracyjnych nałożonych w formie decyzji przez Starostę Stalowowolskiego.
 7. Realizowanie całości zadania polegającego na usuwaniu pojazdów z dróg w trybie art. 130a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) i współpraca w tym zakresie z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A. - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz umowami zawartymi pomiędzy Powiatem Stalowowolskim a tym przedsiębiorcą.