Wydział Edukacji

Wydział Edukacji

 

 • Naczelnik Wydziału:
  Bożena Karlik
  tel. (15) 643 36 52
  pokój 403
  e-mail: ekznaczelnik (at) stalowowolski.pl

 • Oświata, projekty nieinfrastrukturalne
  Maria Pędlowska
  Pok. 401
  tel. 15 643 36 53
 • Oświata
  Aleksandra Kulińska, Marta Lebioda
  Pok. 401
  tel. 15 643 36 55
   

Załatwianie spraw (dokumenty urzędowe, formularze) >>>link<<<


 Do zadań Wydziału Edukacji należy w szczególności:


1.    w zakresie oświaty:
1)    przygotowywanie założeń polityki oświatowej oraz realizacja ustalonych kierunków tej polityki,
2)    zakładanie, przekształcanie i likwidacja publicznych szkół podstawowych specjalnych
i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i placówek,
3)    ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego,
4)    sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek publicznych w zakresie spraw organizacyjnych i administracyjnych,
5)    kontrola zmian w statutach szkół i placówek (kontrola formalna),
6)    analiza arkuszy organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski,
7)    przygotowywanie dokumentacji związanej z oceną pracy dyrektora szkoły i placówki,
8)    przygotowywanie dokumentacji związanej z powołaniem komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski oraz prowadzenie spraw związanych z powierzeniem tego stanowiska,
9)    opiniowanie powierzenia przez dyrektora szkoły lub placówki stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego,
10)    przygotowywanie dokumentacji związanej z powołaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
11)    przygotowywanie wniosków o medale i odznaczenia, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, nagrody Kuratora Oświaty i nagrody Starosty w dziedzinie oświaty dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ,
12)    przygotowywanie dokumentacji dla komisji opiniującej wnioski o przyznawanie Nagród Starosty dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze,
13)    przygotowywanie projektu regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków,
14)    określenie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach,
15)    określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych w formie zaocznej i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
16)    wykonywanie zadań organu prowadzącego związanych z rekrutacją uczniów,
17)    prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz podejmowanie procedur związanych z wpisem lub wykreśleniem z ewidencji,
18)    nadawanie i cofanie niepublicznym szkołom uprawnień szkoły publicznej,
19)    wydawanie zezwoleń na założenie lub zgody na likwidację szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,
20)    przygotowywanie dokumentacji dla komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów i studentów z terenu Powiatu Stalowowolskiego za znaczące osiągnięcia,
21)    wydawanie skierowań do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych,
22)    prowadzenie rejestru szkół i placówek w Systemie Informacji Oświatowej oraz weryfikacja danych,
23)    wydawanie upoważnień do dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej,
24)    przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski za poprzedni rok szkolny,
25)    współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

2.    w zakresie pozyskiwania dla Powiatu środków pozabudżetowych dotyczących projektów nieinfrastrukturalnych:
1)    gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskania i wykorzystania dostępnych pozabudżetowych środków finansowych na realizację projektów nieinfrastrukturalnych,
2)    analiza wniosków o  dofinansowanie projektów ze środków unijnych, programów bilateralnych, itp., opracowanych przez jednostki oświatowe,
3)    koordynowanie działań związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych,
4)    współdziałanie z innymi wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie wdrażania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych