Referat Kontroli

Referat Kontroli

   Kierownik Referatu:  

    Dorota Trela
    Pok. 307
    tel. 15 643 36 63
  
    e-mail: kontrola (at )stalowowolski.pl

   Kontrola:

   --------
 

Do zadań Referatu Kontroli należy w szczególności:

1) W zakresie kontroli:

 1. opracowywanie planów kontroli i tez do kontroli,
 2. przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu,
 3. przeprowadzanie kontroli w Wydziałach Starostwa,
 4. sporządzanie protokołów i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,
 5. opracowywanie zaleceń pokontrolnych,
 6. przygotowywanie wniosków i dokumentacji dla Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 7. analiza przyczyn negatywnych zjawisk i nieprawidłowości występujących w kontrolowanych jednostkach,
 8. opracowywanie analiz i informacji dotyczących przeprowadzonych kontroli dla Starosty, Zarządu i Rady,
 9. analizowanie i przedstawianie Staroście informacji o stopniu wykorzystania materiałów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wojewody oraz Urzędu Kontroli Skarbowej przez wydziały i pozostałe jednostki organizacyjne,
 10. kontrola realizacji wydatków przez podległe jednostki organizacyjne i ich zgodności z planem finansowym,
 11. sprawdzanie kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek w różnych okresach czasu,
 12. monitorowanie i sprawdzanie jak przebiega realizacja zaleceń pokontrolnych,
 13. przygotowywanie odpowiedzi na zastrzeżenia do protokołów.

2) W zakresie koordynacji kontroli zarządczej:

 1. organizacja i koordynowanie systemu kontroli zarządczej,
 2. sprawowanie ogólnego nadzoru nad skutecznością działania tego systemu,
 3. sporządzanie zbiorczych planów kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
 4. sporządzanie zbiorczych, rocznych sprawozdań z realizacji tych planów.


3) W zakresie koordynacji procesu zarządzania ryzykiem:

 1. pomoc Naczelnikom w identyfikacji i ocenie ryzyka,
 2. przedstawianie zbiorczych zestawień identyfikacji i oceny ryzyka Staroście,
 3. opiniowanie ryzyka zgłaszanego przez Naczelników i pracowników,
 4. prowadzenie i aktualizacja rejestru ryzyka oraz zbioru ryzyk zgłaszanych przez pracowników,
 5. składanie okresowych raportów z zarządzania ryzykiem w Starostwie.