Audytor Wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny

 1. Stanisław Kuczma
  telefon (15) 643- 37- 45
  pokój Nr 203 (w każdy wtorek tygodnia)

 

Zadania Audytora Wewnętrznego zlecane są osobie spoza Starostwa.

Do zadań audytora należy:

 1. niezależne badanie systemów zarządzania kontroli w starostwie, w tym procedur kontroli zarządczej, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów oraz ocenę przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków (czynności zapewniające),
 2. przygotowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego,uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audytu, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych,
 3. przygotowanie programów zadań audytowych oraz przeprowadzenie tych zadań w wydziałach starostwa i powiatowych jednostkach organizacyjnych,
 4. wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania starostwa,
 5. ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 6. określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
 7. przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenie usprawnień,
 8. czynności dowodowe,tym składanie wniosków mające na celu usprawnienie funkcjonowania starostwa,
 9. ocena wiarygodności sprawozdań finansowych i budżetowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu.