Wydział Budżetu i Finansów

 1. Skarbnik Powiatu
  Elżbieta Kulpa
  tel. (15) 643 36 32
  pokój 116
  e-mail: budzet (at) stalowowolski.pl

 2. Budżet
  Maria Wierzbińska
  Pok. 110
  tel. 15 643 36 25

   

 3. Księgowość
  Edyta Banasiak - Nawracaj, Sylwia Żak, Justyna Bajek,
  Pok. 110,111
  tel. 15 643 36 25, 15 643 36 31

   

 4. Finanse i sprawozdawczość                                                                                                                                                   Iwona Kozioł
  Pok. 111
  tel. 15 643 36 31

   

 5. Księgowość
  Anna Kółko
  Pok. 112
  tel. 15 643 36 30

 

 1. Płace
  Marzena Choma
  Pok. 112
  tel. 15 643 36 30

 


 

Do zadań Wydziału Budżetu i Finansów należy w szczególności:

1) w zakresie budżetu:

 1. przygotowywanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
 2. przygotowywanie projektu uchwały budżetowej powiatu,
 3. opracowywanie planów finansowych w zakresie zadań realizowanych przez powiat,
 4. opracowywanie okresowych analiz z zakresu wykonania budżetu,
 5. wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami oraz przygotowywanie projektów decyzji zmian w budżecie,
 6. informowanie jednostek organizacyjnych powiatu, służb, inspekcji i straży o zmianach w planach wydatków wynikających z uchwał Zarządu i Rady,
 7. przygotowywanie Staroście propozycji podziału środków związanych z funkcjonowaniem Starostwa,
 8. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie budżetu.


2) w zakresie finansów i sprawozdawczości:

 1. sprawowanie funkcji dysponenta drugiego stopnia,
 2. prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,
 3. sporządzanie zbiorczych, skonsolidowanych sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu powiatu,
 4. przekazywanie środków na inwestycje własne oraz koordynacja i nadzór nad przestrzeganiem ustawy o zamówieniach publicznych,
 5. opracowywanie okresowych analiz finansowych z zakresu budżetu,
 6. kontrola i analiza wykonania budżetu dla potrzeb oceny przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 7. przekazywanie środków na zadania powierzone oraz kontrola rozliczeń dotacji.

3. w zakresie księgowości Starostwa:

 1. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 2. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej na podstawie planu kont obowiązującego jednostki sektora finansów publicznych,
 3. ewidencja i rozliczanie dochodów budżetu państwa,
 4. obsługa finansowo – księgowa jednostek samorządu powiatowego uwzględniająca struktury organizacyjno- prawne,
 5. obsługa finansowo - księgowa pracowników w zakresie wynagrodzeń, rozrachunków z budżetem, rozrachunków publiczno – prawnych i innych rozrachunków,
 6. ewidencja środków trwałych starostwa w układzie syntetycznym i analitycznym pozwalającym na wykonanie oceny gospodarczej przydatności składników majątku, przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkiem, rozlicznie osób za powierzone im mienie,
 7. sporządzanie sprawozdawczości bilansowej, statystycznej, deklaracji podatkowych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych,
 8. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 9. kontrola finansowa jednostek organizacyjnych Powiatu.