Wydział Edukacji

 1. Naczelnik Wydziału
  Bożena Karlik
  tel. (15) 643 36 52
  Pokój 403
  e-mail: ekznaczelnik (at) stalowowolski.pl

 2. Oświata, projekty nieinfrastrukturalne
  Maria Pędlowska
  Pok. 401
  tel. 15 643 36 53

 3. Oświata
  Marta Lebioda
  Pok. 401
  tel. 15 643 36 55

 4. Oświata
  Aleksandra Kulińska
  Pok. 401
  tel. 15 643 36 55

 


Do zadań Wydziału Edukacji należy w szczególności:

1) w zakresie oświaty:

 1. przygotowywanie założeń polityki oświatowej oraz realizacja ustalonych kierunków tej polityki,
 2. inicjowanie zakładania, przekształcania i likwidacji publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych,
 3. wykonywanie zadań organu prowadzącego dla szkół i placówek oświatowych określonych w przepisach prawa,
 4. sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek publicznych w zakresie spraw administracyjnych,
 5. przygotowywanie dokumentacji związanej z powołaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 6. przygotowywanie wniosków o medale i odznaczenia państwowe, nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, nagrody Kuratora Oświaty i nagrody Starosty w dziedzinie oświaty,
 7. przygotowywanie dokumentacji związanej z oceną pracy dyrektora szkoły i placówki,
 8. kontrola zmian w statutach szkół i placówek (kontrola formalna),
 9. analiza arkuszy organizacji pracy publicznych szkół i placówek oraz kontrola ich realizacji,
 10. przygotowywanie dokumentacji związanej z powołaniem komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat oraz ich obsługa,
 11. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz podejmowanie procedur związanych z wpisem lub wykreśleniem z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 12. wydawanie zezwoleń na założenie lub zgody na likwidację szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,
 13. wydawanie skierowań do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii,
 14. przygotowywanie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli,
 15. prowadzenie rejestru szkół i placówek oświatowych oraz wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o Systemie Informacji Oświatowej,
 16. przygotowywanie dokumentacji i obsługa komisji opiniującej o Stypendium Edukacyjne dla uczniów i studentów z terenu Powiatu Stalowowolskiego za znaczące osiągnięcia,
 17. realizacja naboru uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z kompetencjami organu prowadzącego,

2) w zakresie pozyskiwania dla Powiatu środków pozabudżetowych dotyczących projektów nieinfrastrukturalnych:

 1. gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskania i wykorzystania dostępnych pozabudżetowych środków finansowych na realizację projektów nieinfrastrukturalnych,
 2. inicjowanie i koordynowanie działań związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych,
 3. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków unijnych, programów bilateralnych itp.,
 4. współdziałanie z innymi wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie wdrażania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, zgodnie z regułami i zasadami instytucji wdrażających,
 5. kompleksowa realizacja projektów.