Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 1. Naczelnik Wydziału
  Geodeta Powiatowy:
  Andrzej Winiarczyk
  tel. (15) 643 36 11
  pokój 318
  e-mail: geopow (at) stalowowolski.pl

 2. Ewidencja gruntów i budynków - Stalowa Wola
  Agnieszka Popielińska, Ewa Dul-Jedziniak (zastępstwo Katarzyna Wilk - Mozgawa)
  Pok. 13
  tel. 15 643 36 16

 3. Ewidencja gruntów i budynków - Gminy: Bojanów i Pysznica
  Joanna Grzywacz
  Pok. 14
  tel. 15 643 36 21

 4. Ewidencja gruntów i budynków - Gmina Zaklików oraz Antoniów, Chwałowice, Nowiny, Orzechów, Pniów, Witkowice i Zalesie
  Ryszard Paszko
  Pok. 15
  tel. 15 643 36 20

 5. Ewidencja gruntów i budynków - Gmina Zaleszany oraz Dąbrowa Rzeczycka, Kępa, Radomyśl, Rzeczyca Okrągła, Rzeczyca Długa, Wola Rzeczycka
  Dominika Duma
  Pok. 16
  tel. 15 643 36 18

 6. Geodezja oraz orzecznictwo w zakresie ewidencji gruntów i budynków
  Zastępca Naczelnika Wydziału: Artur Gierak
  Pok. 319
  tel. 15 643 37 08

 7. Geodezja oraz orzecznictwo w zakresie ewidencji gruntów i budynków
  Judyta Muszyńska
  Pok. 313
  tel. 15 643 37 08

     

 1. Gospodarka nieruchomościami skarbu państwa
  Marek Piędzio
  Pok. 314
  tel. 15 643 36 13

 2. Gospodarka nieruchomościami nierolnymi Skarbu Państwa
  Dawid Krasoń
  Pok. 314
  tel. 15 643 36 13

 3. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów, ochrony gruntów rolnych i leśnych
  Zbigniew Gaweł
  Pok. 317
  tel. 15 643 36 19

 4. Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenia GESUT
  Bronisław Drzazga
  Pok. 316
  tel. 15 643 36 15

 5. Obsługa administracyjna narad koordynacyjnych dotyczących uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenia GESUT.
  Alicja Korga
  Pok. 315
  tel. 15 643 36 17

 6. Kierownik PODGiK
  Tomasz Grobel
  Pok. 11
  tel. 15 643 36 58
  e-mail: podgikVII (at) stalowowolski.pl

 7. Udostępnianie zasobu do użytku powszechnego i dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego
  Jakub Ehrenfeld
  Beata Bober
  Pok. 9
  tel. 15 643 36 10
 8. Prowadzenie, udostępnianie i archiwizacja zasobu w formie elektronicznej
  Łucja Reguła-Owsicka
  Pok. 12
  tel. 15 643 36 23

 9. Odbiór i kontrola opracowań geodezyjnych oraz prowadzenie mapy w systemie numerycznym.
  Tomasz Muda, Władysław Lewandowski
  Pok. 12
  tel. 15 643 36 23

 10. Prowadzenie zasobu w komputerowym systemie "Ośrodek"
  Katarzyna Idziniak
  Pok. 12
  tel. 15 643 36 23

 11. Odbiór i kontrola opracowań geodezyjnych oraz prowadzenie mapy w systemie numerycznym
  Jadwiga Buława
  Pok. 2
  tel. 15 643 36 24

 

 Załatwianie spraw (dokumenty urzędowe, formularze) >>>link<<<


 Do zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

1) w zakresie geodezji:

1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym:

a) prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) poprzez:

 • utrzymywanie systemu teleinformatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej,
 • utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności tj. zgodnie z dostępnymi dokumentami i materiałami źródłowymi,
 • archiwizację wycofanych danych ewidencyjnych,
 • udostępnianie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków w formie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu; wyrysów z mapy ewidencyjnej; kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego; plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych; usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
 • ochronę danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,
 • okresową weryfikację danych ewidencyjnych,
 • sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją,
 • przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych.

b) prowadzenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT ) w tym powiatowej bazy GESUT,

c) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

d) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości,

e) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych,

f)  tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT), o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich,

g)  gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie map ewidencyjnych i zasadniczych,

h)  gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie operatów technicznych powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych,

i)  gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie cyfrowych kopii dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych,

j)  gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie wyciągów z operatów szacunkowych,

k) prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych,

l)  obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych,

m) przyjmowanie i kontrola materiałów i zbiorów zasobu,

n)  uwierzytelnianie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych,

o)  prowadzenie ewidencji materiałów zasobu w tym tworzenie metadanych,

p)  prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianie materiałów zasobu,

q)  przetwarzanie materiałów zasobu do postaci elektronicznej i zapisywanie ich w bazie systemu,

r)  wyłączenie materiałów zasobu z zasobu i przekazywanie ich do archiwów państwowych.

2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu poprzez:

 • organizowanie , przeprowadzanie i przewodniczenie naradom koordynacyjnym,
 • sporządzanie protokołów z narady oraz wydawanie odpisów tych protokołów zainteresowanym uczestnikom narad koordynacyjnych.

3. zakładanie osnów szczegółowych,

4. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

5. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

6. prowadzenie scaleń i wymiany gruntów,

7. zlecanie i nadzór prac geodezyjnych, organizowanie przetargów,

8. wprowadzanie dokumentów do Biuletynu Informacji Publicznej..

2) w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:

 1. tworzenie Zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 2. gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:
  • zbywanie, nabywanie, zamiana,
  • oddawanie w użytkowanie wieczyste,
  • oddawanie w użytkowanie wieczyste,
  • oddawanie w trwały zarząd,
  • oddawanie w najem, dzierżawę i użyczenie,
  • zamiana w relacji Skarb Państwa, a jednostki samorządu terytorialnego,
  • przekazywanie na cele szczególne,
 3. windykacja należności za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie, najem, dzierżawę gruntów,
 4. udzielanie bonifikat do opłat rocznych z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i ceny sprzedaży,
 5. aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu,
 6. prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych,
 7. prowadzenie postępowań z zakresu zwrotu wywłaszczanych nieruchomości,
 8. prowadzenie postępowań mających na celu ograniczenie korzystania z nieruchomości,
 9. ustanawianie i wygaszanie obciążeń na nieruchomościach,
 10. prowadzenie postępowań z zakresu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 11. prowadzenie postępowań odszkodowawczych z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne wymienione w art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 12. prowadzenie postępowań odszkodowawczych za nieruchomości zajęte pod linie kolejowe w art. 37 a ust. 7-90 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „PKP” w brzmieniu ustawy zmieniającej z dnia 28 marca 2003r.,
 13. prowadzenie postępowań z zakresu ustawy z dnia 7 września o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego:
 • sporządzenie i przekazanie wojewodzie, marszałkowi, wójtom i prezydentowi miasta wykazu nieruchomości,
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości,
 • ujawnianie prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych,
 • poinformowanie mieszkańców powiatu o konieczności sprawdzenia ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

3) w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi i ochrony gruntów rolnych i leśnych:

 1. orzekanie o zwrocie działek zabudowanych i będących w dożywotnim użytkowaniu,
 2. ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gminne,
 3. przekazywanie gruntów Polskiemu Związkowi Działkowców,
 4. orzekanie o pozwoleniu na wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej na inne cele,
 5. orzekanie o rekultywacji gruntów rolnych i leśnych,
 6. orzekanie o zmianie sposobu użytkowania gruntów,
 7. regulowanie stanów prawnych gruntów rolnych Skarbu Państwa.
 8. opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o realizacji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.